TOELICHTING OP DE BALANS     2020
             
1.1 Bestemmingsreserve      
             
             
Beginbalans         € 9.129
Resultaat bestemming        -€ 545
Eindbalans         € 8.584