STAAT VAN BATEN EN LASTEN   2020
           
BATEN          
Baten uit eigen fondsenwerving 2.1   € 30.000
           
LASTEN          
Besteed aan doelstelling 2.2 € 29.980  
Kosten beheer en administratie 2.3 € 565  
Totaal lasten       € 30545
           
RESULTAAT       -€ 545
           
RESULTAATBESTEMMING      
Toevoeging/ontrekking aan:      
Bestemmingsreserve       -€ 545