JAARVERSLAG 2020

Stichting Belaya Rosa

 

 

      31-12-2020
       
ACTIVA      
       
Vaste Activa   € 0
       
Vlottende Activa    
Liquide Middelen
€ 9,183
 
      € 9,183
                 
TOTAAL ACTIVA  
 € 9,183
       
       
PASSIVA      
       
Bestemmingsreserve 1.1
€ 9,183
       
Vooruit ontvangen bijdrage  
                   
TOTAAL PASSIVA  
€ 9,183