STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2012
BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving 2.1 € 30.000
LASTEN
Besteed aan doelstelling 2.2 € 34.719
Kosten beheer en administratie 2.3 € 286
Totaal lasten € 35.005
RESULTAAT -€ 5.005
RESULTAATBESTEMMING
Toevoeging/ontrekking aan:
Bestemmingsreserve -€ 5.005