JAARVERSLAG 2012

Stichting Belaya Rosa

 

 

31-12-2012
ACTIVA
Vaste Activa € 0
Vlottende Activa
Liquide Middelen € 25.597
€ 25.597
             
TOTAAL ACTIVA € 25.597
PASSIVA
Bestemmingsreserve 1.1 € 25.597
Vooruit ontvangen bijdrage
             
TOTAAL PASSIVA € 25.597